INFORMACJA DOT. RODO
XXXIII Rajd pieszy Witaj Wiosno! 21.03.2018 r. Lubiąż - Rogów Legnicki
XIV Rajd Szlakiem św. Jana Pawła II Oświęcim - Wadowice - Kraków - Wieliczka 9 - 11 maja 2018 r.
 
 
 
KrajoznawczeRegionalneTurystyczne

  "6 x Śląsk"    Turysta Dolnego Śląska    Turysta Zagłębia Miedziowego  

  "Szlakami Zamków Polskich"    "Korona Studentów"    Turysta Euroregionu Nysa    "Znam Ślężę"  


"Korona Studentów"


§ 1

Odznaka KORONA SUDETÓW jest odznaka regionalna Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego. Nadzór nad nia sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 2

Celem ustanowienia odznaki KORONA SUDETÓW jest popularyzacja turystyki górskiej w całych Sudetach, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1.05.2001 r., tj. od daty wejscia w życie Odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

§ 5

Odznakę KORONA SUDETÓW uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i masywów górskich w Sudetach (niezależnie od granic państwowych) wg załaczonego wykazu, z uwzględnieniem zasad prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochrona oraz terenach przygranicznych.

§ 6

Kolejnosć zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 7

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty wejscia na dany szczyt i podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK majacego uprawnienia na Sudety lub przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru legitymacji, oraz przybicie na pustych stronach ksiażeczki pieczatki najbliższego obiektu turystycznego. Potwierdzajacy ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegajacym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tę osobę.

§ 8

Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy potwierdzaja zdobycie poszczególnych szczytów poprzez przybicie na pustych stronach ksiażeczki pieczatki najbliższego obiektu turystycznego oraz wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty wejscia na dany szczyt.

§ 9

Ubiegajacy się o odznakę KORONA SUDETÓW po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia ksiażeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jesli przesyła się ksiażeczkę poczta, należy dołaczyć zaadresowana kopertę zwrotna ze znaczkiem pocztowym.

§ 10

Po pozytywnym zweryfikowaniu ksiażeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczatkę stwierdzajaca przyznanie odznaki KORONA SUDETÓW oraz pieczatkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK wraz z podpisem przewodniczacego Komisji.

§ 11

Zweryfikowana ksiażeczka jest legitymacja odznaki KORONA SUDETÓW, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 12

Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej ksiażeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczatka w ksiażeczce.

§ 13

Wszelkie watpliwosci, które moga wyniknać z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 14

Wszelkie materiały i informacje zwiazane z odznaka KORONA SUDETÓW można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.

§ 15

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarzadu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 26.03.2001 r. oraz na posiedzeniu Prezydium Zarzadu Głównego PTTK w dniu 19.04.2001 r. i obowiazuje od dnia 1.05.2001 r.

 

PTTK Oddział "Ziemi Prochowickiej" © 2007-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt oraz wykonanie strony - Daniel Balowski.