INFORMACJA DOT. RODO
XXXIII Rajd pieszy Witaj Wiosno! 21.03.2018 r. Lubiąż - Rogów Legnicki
XIV Rajd Szlakiem św. Jana Pawła II Oświęcim - Wadowice - Kraków - Wieliczka 9 - 11 maja 2018 r.
 
 
 
  Członkostwo w PTTK    Informacje o PTTK    Karta Praw i Obowiązków  Członkostwo w PTTK

Legitymacja PTTKJesli chcesz zostać członkiem PTTK powinienes: zgłosić się do siedziby naszego oddziału na ul. Sródmiejska 12, wypełnić deklarację członkowska. Wymagane dane to: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, nr PESEL, dołaczyć 2 zdjęcia o wymiarach 3 x 4 cm., opłacić wpisowe w kwocie: 10 zł - dla osób opłacajacych składkę normalna (kwota zawiera opłatę za legitymację), 5 zł - dla osób opłacajacych składkę ulgowa, 2 zł - opłata za legitymację), opłacić roczna składkę członkowska: 20 zł - składka normalna, 10 zł - składka ulgowa.

Uprawnieni do opłacania składki ulgowej sa: opiekunowie szkolnych kół PTTK (SKKT PTTK), osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i akademicka do ukończenia 26 roku życia, żołnierze niezawodowi, emeryci, rencisci i inwalidzi, bezrobotni. Zwolnieni z opłacenia składki sa: Członkowie Honorowi PTTK, dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych oraz szkół specjalnych.

Do czego potrzebna Ci legitymacja PTTK?

Legitymacja nie tylko potwierdza Twoje członkostwo w PTTK, ale jest też karta rabatowa. Na jej podstawie korzystasz z ulg w obiektach PTTK. Przyda się przy korzystaniu z usług Kodak-Express, BTUiR Heros SA i w wielu innych sytuacjach. Pełna listę placówek oferujacych rabaty członkom PTTK otrzymasz w Biurze Oddziału PTTK Ziemi Prochowickiej w Prochowicach.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest stowarzyszeniem skupiajacym turystów, którzy zrzeszaja się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętnosć poswięcaja pracy społecznej w Towarzystwie. Na koniec 2003 roku zrzeszonych było 63 tysiace członków zwyczajnych PTTK opłacajacych regularnie składkę członkowska.

Jak zapisać się do PTTK?

W pierwszej kolejnosci należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z "Karta praw i obowiazków członka PTTK". Potem należy odnalezć Oddział PTTK Ziemi Prochowickiej w Prochowicach (ul. Legnicka 5). Następnie trzeba udać się do siedziby Oddziału, aby opłacić składkę. Pamiętać należy, że Biuro Oddziału jest czynne tylko w okreslone dni tygodnia.
Przy sobie powinienes mieć dowolny dokument potwierdzajacy Twoja tożsamosć, dwa zdjęcia formatu 30 x 40 mm oraz gotówkę na składkę członkowska i wpisowe. W oddziale koledzy moga zaproponować przynależnosć do okreslonego koła badz klubu - warto się ich poradzić i wybrać koło/klub najbardziej nam odpowiadajacy. Po trwajacych kilkanascie minut formalnosciach polegajacych na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddziału legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Kto może być członkiem PTTK? Szczegółowo okresla to art. 12 Statutu PTTK.

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

1. obywatel polski lub cudzoziemiec, majacy pełna zdolnosć do czynnosci prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
2. niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, majacy ograniczona zdolnosć do czynnosci prawnych;
3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgoda jego przedstawicieli ustawowych.

Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK - jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.
Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarzad koła, klubu lub oddziału PTTK.

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
2. zgłaszać wnioski dotyczace działalnosci PTTK;
3. brać udział w działalnosci oraz korzystać z pomocy, obiektów i urzadzeń PTTK na zasadach okreslonych przez Zarzad Główny;
4. nosić odznakę organizacyjna PTTK.

Dodatkowo członkom PTTK przysługuja rabaty PTTK zgodnie z Uchwała Zarzadu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK. Listę obiektów, które udzielaja rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz tutaj.
Jakie będę miał obowiazki jako członek PTTK?

Obowiazki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK jest obowiazany:

1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;
2. uczestniczyć w działalnosci PTTK;
3. reprezentować godnie imię turysty polskiego;
4. regularnie opłacać składkę członkowska.

Szczegółowo prawa i obowiazki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK okreœla "Karta praw i obowiazków członka PTTK" stanowiaca załacznik do Uchwały Zarzadu Głównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku.
Kto ustala wysokosć składki i ile ona wynosi?

Wysokosć podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarzad Główny PTTK na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 2 Statutu PTTK.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej sa:

• opiekunowie szkolnych kół PTTK,
• osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
• młodzież szkolna i młodzież akademicka studiujaca - do ukończenia 26 roku życia,
• żołnierze niezawodowi,
• emeryci, rencisci i inwalidzi,
• bezrobotni.

Zwolnieni z obowiazku opłacania składki członkowskiej sa członkowie Honorowi PTTK oraz młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych.

Wpisowe do PTTK jest opłata jednorazowa wnoszona przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.


 

PTTK Oddział "Ziemi Prochowickiej" © 2007-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt oraz wykonanie strony - Daniel Balowski.