INFORMACJA DOT. RODO
XXXIII Rajd pieszy Witaj Wiosno! 21.03.2018 r. Lubiąż - Rogów Legnicki
XIV Rajd Szlakiem św. Jana Pawła II Oświęcim - Wadowice - Kraków - Wieliczka 9 - 11 maja 2018 r.
 
 
 
  Członkostwo w PTTK    Informacje o PTTK    Karta Praw i Obowiązków  Karta Praw i Obowiązków  

          Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest organizacja skupiajaca turystów, którzy zrzeszaja się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętnosci poswięcaja pracy społecznej w Towarzystwie. Członek PTTK, który zapoznał się ze Statutem PTTK, podpisał deklarację członkowska, został przyjęty do PTTK zgodnie z art. 12 ust. 3 i posiada legitymację członkowska z opłaconymi składkami na rok bieżacy ma prawa okreslone w art. 13 i 19 Statutu PTTK oraz obowiazki okreslone w art. 14, a na podstawie art. 15 Statutu PTTK ujęte niniejsza KARTA:

1. Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

1.1. nosić odznakę PTTK,

1.2. zgłaszać wnioski dotyczace działalnosci PTTK,

1.3.korzystać z pomocy POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO występujacego w roli rzecznika interesów turysty,

1.4. korzystać z obiektów i urzadzeń PTTK na zasadach okreslonych przez Zarzad Główny PTTK,

1.5. korzystać z obiektów i urzadzeń oddziałów PTTK na zasadach okreslonych przez własciwy dla danego obiektu i urzadzenia zarzad oddziału PTTK,

1.6. pierwszeństwa przy korzystaniu ze SCHRONISK PTTK,

1.7. uzyskiwania rabatów handlowych przewidzianych dla członków i członków kadry POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO W SCHRONISKACH PTTK,

1.8. uzyskiwania innych rabatów handlowych w innych obiektach na zasadach okreslonych umowa pomiędzy ZG PTTK i gestorem obiektu lub inna organizację krajowa albo zagraniczna,

1.9. uczestniczenia w szkoleniach turystyczno-krajoznawczych PTTK i uzyskiwania stosownych uprawnień kadry Towarzystwa,

1.10. oczekiwania koleżeńskiej pomocy innych członków PTTK na trasach turystycznych,

2. Członek zwyczajny PTTK majacy pełna zdolnosć do czynnosci prawnych ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK,

3. Małoletni członek zwyczajny PTTK (w wieku od 16 do 18 lat) majacy ograniczona zdolnosć do czynnosci prawnych ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK z tym, że w składzie poszczególnych wybieranych władz PTTK większosć musza stanowić osoby o pełnej zdolnosci do czynnosci prawnych,

4. Małoletni członek zwyczajny PTTK (w wieku poniżej 16 lat) nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać i być wybieranym do władz PTTK. Małoletni członek zwyczajny PTTK zrzeszony w szkolnym kole krajoznawczo-turystycznym ma prawo wybierać i być wybieranym do władz tego koła,

5. Za działalnosć w POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM członek zwyczajny PTTK może zostać odznaczony:

5.1. odznaka ORLEGO LOTU nadawana młodzieży do lat 21 za czynny i twórczy udział w działalnosci turystyczno-krajoznawczej,

5.2. odznaka 25 LAT w PTTK nadawana za 25-letni staż członkowski,

5.3. odznaka 50 LAT w PTTK nadawana za 50-letni staż członkowski,

5.4. DYPLOMEM PTTK. za aktywna działalnosć,

5.5.odznaka ZASLUŻONY w PRACY PTTK WSRÓD MŁODZIEŻY nadawana za aktywna działalnosć wsród młodzieży - odznaka dwustopniowa: srebrna i złota,

5.6. odznaka HONOROWA PTTK nadawana za szczególnie aktywna działalnosć - odznaka dwustopniowa: srebrna i złota,

5.7. ponadto w uznaniu wybitnych zasług na rzecz Towarzystwa Walny Zjazd PTTK może członkowi zwyczajnemu nadać GODNOSĆ CZŁONKA HONOROWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

6. Członek zwyczajny PTTK jest zobowiazany:

6.1. reprezentować godnie imię turysty polskiego,

6.2. współdziałać w ochronie walorów naturalnych i kulturowych kraju,

6.3. udzielać koleżeńskiej pomocy innym turystom na trasach turystycznych,

6.4. przestrzegać postanowień Statutu PTTK, regulaminów i uchwał władz PTTK,

6.5. szanować i chronić majatek PTTK oraz być jego współgospodarzem,

6.6. ochraniać i propagować ochronę znakowanych szlaków turystycznych,

6.7. aktywnie uczestniczyć w działalnosci PTTK,

6.8. regularnie opłacać składkę członkowska PTTK,

6.9.pozyskiwać sojuszników i sponsorów dla PTTK,

7. Władze wszystkich jednostek organizacyjnych PTTK sa zobowiazane do przestrzegania praw członków PTTK okreslonych w niniejszej Karcie.

Zarzad Główny PTTK
PREZES ZG PTTK
Janusz Zdebski


 

PTTK Oddział "Ziemi Prochowickiej" © 2007-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt oraz wykonanie strony - Daniel Balowski.